Դիմածնոտային վիրաբույժ

Լեվոն Գալստյան, MD, DMD

Ունենալով ճշգրտության հանդեպ կիրք և նվիրվածություն փոխակերպող բուժմանը ՝ բժիշկ Գալստյանը լայն փորձ ունի դեմքի առաջադեմ վերակառուցման և գանգուղեղային վիրաբուժության ոլորտում: Բժիշկ Գալստյանի առաքելությունն է վերականգնել ոչ միայն ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, այլև ինքնավստահությունը ՝ օգնելով Ձեզ կանգնել նոր բարեկեցության ճանապարհին:

Նախաբան

Click to change this paragraph text. This is not a Lorem Ipsum text, but we still want to keep it long.

Կենսագրություն

Բժիշկ Լևոն Գալստյանը դիմածնոտային որակավորված վիրաբույժ է, որը ձգտում է բարելավել հիվանդների կյանքի որակը: Ճշգրտության և կարեկցող խնամքի հանդեպ նրա նվիրվածությունը նրան վաստակել է ոլորտում ակնառու մասնագետի համբավ:

Կրթություն

Dr. Levon Galstyan is a skilled maxillofacial surgeon with a passion for improving patients' quality of life. His dedication to precision and compassionate care has earned him a reputation for excellence in the field.

Փորձ

Dr. Levon Galstyan is a skilled maxillofacial surgeon with a passion for improving patients' quality of life. His dedication to precision and compassionate care has earned him a reputation for excellence in the field.

Services

Aesthetic Facial Surgery

Discover the art of Aesthetic Facial Surgery. Dr. Galstyan combines surgical expertise with an artistic touch, offering procedures that harmonize form and function. Elevate your natural beauty with solutions for a more confident you.

Functional Endoscopic Sinus Surgery

Relieve sinus issues, breathe freely. Dr. Galstyan's skilled Functional Endoscopic Sinus Surgery offers lasting relief through minimally invasive techniques, ensuring optimal sinus function and improved quality of life. Health matters.

Jaw Bone Augmentation

Reshape your jaw, boost confidence. Dr. Galstyan's Jaw Bone Augmentation employs advanced methods to enhance jaw structure, restoring facial balance and creating a foundation for dental implants. Discover a stronger, more vibrant you.

Dental Implants

Smile complete with Dental Implants. Dr. Galstyan crafts seamless, durable tooth replacements, blending function and aesthetics. Rediscover eating, speaking, and smiling confidently with our transformative implant solutions. Health matters.

For Patients

Our goal is to ensure you feel informed, comfortable, and empowered throughout your medical journey. Feel free to explore the comprehensive information provided here, and don’t hesitate to reach out if you have additional queries.

Dr Galstyan practice at

Wigmore Clinique

Yerevan, Armenia

56 Pushkin St, 0002

+374 12 345678

Stomion Clinique

Yerevan, Armenia

5 Koryun St, 0025

Tel +374 91 405679

FAQ

Պլանավորում

Եթե պատրաստվում էք վիարահատական միջամտոթյան, կարևոր էպլանավորել բացի վիրահատթյան օրվանից նաև հետվիրահատականշրջանը։ Սա նշանակում է որոշակի ֆիզիկական և հասարակականակտիվության սահմանափակում։

Տարվա եղանակի հետ կապված նախապատվությունները քննարկելի ենմարդկանց մոտ, ովքեր բացօդյա ակտիտվություններ կամ աշատանք ունենիրենց առօրյանի մեջ, քանի որ ձմեռվա սաստիկ ցրտին և ամառվա տապինգտնվելը հետվիրատական շջանում ինչ որ ժամանակա ցանկալի չէ։

Ցանկացած դեպքում ամենամեծ խոչընդոտը առաջացնում է ամառվա տապը, որը առանց վիրահատության էլ չի թույլ տալիս որ մեզ լավ զգանք, իսկվիահատված օրգանիզը կրում է բավականին զգալի սթրեսս, որը կարող էշոգը ավելի վատթարացնել։

Վիրահատությունը կամ հետվիրահատական շրջանը ցավո՞տ է լինում

Ժամանակակից բժշկությունը վաղուց արդեն հաղթահարել է ցավի խնդիրը՝լիարժեք և ընդհանուր ցավազրկող տեխնիկաների կիրառման շնորհիվ։ Ժամանակակից ցավաղրկող միջոցներն այսօր թույլ են տալիսամբողջությամբ կամ մասնակի ազատվել ցավի զգացումից ուհետվիրահատական շրջանն անց կացնել ավելի հանգիստ։ Այդ ամենը հաշվիառնելով, սակայն, լինում են դեպքեր, երբ բութ, անհարմար զգացումներըհետվիրահատական շրջանում մնում են։ Դա նոռմալ է և թույլատրելի, իհարկեանպայման պետք է դրանց մասին էլ տեղյակ պահել բժշկին։

Ի՞նչ բարդություններ կարող են առաջանալ վիարահատության ժամանակ

Կախված վիրահատական միջամտության տեսակից՝ հնարավորբարդությունները կարող են լինել շատ տարբեր։ Ամեն մասնավոր դեպքիհամար հետագա հնարավոր բարդացումները քննարկվում են առանձին ևանհատապես։ Այստեղ կարևոր է ոչ միայն վիրահատության տեսակն, այլևձեր մարմնի, ապրելակերպի առանձնահատկությունները։

“ՆԱՌԿՈԶ”–ից եմ վախենում, կարելի է տեղային անզգայացմամբ անել միջամտությունը

Դիմածնոտային շրջանի վիրահատությունների մեծ մասը կարելի է կատարելտեղային անզգայացմամբ, սակայն պսիոխոէմոցիոնալ տեսակետից, ընդհանուր անզգայացումն ավելի նախընտրելի է և թույլ է տալիսվիարաբույժին ավելի լիարժեք կենտրոնանալ վիարահատության ընթացքիվրա։

Ընդհանուն անզգայացմանը պատարստվելիս, հետազոտվումեն բուժառուիբոլոր կենսակարևոր օրգան համակարգերը, որպեսզի վիահատությանժամանակ հնարվոր բարդությունների հավանականության տոկոսը բերինվազագույնի։

Ինչպե՞ս կապնվել ձեզ հետ հետվիրահատական շրջանում

Հետվիրահատական շրջանում կարևոր է կապ պահել, հատկապեսվիրահատական հատվածում ընդգծված անհարմարության դեպքում ու այլ՝անհետաձգելի հարցերի։ Զանգահարել կարող եք թե իմ անձնականհեռախոսահամարին՝ կայքում նշված, թե օգնականիս հետ և թեընդունարանի։

Քանի տարվա “երաշխիք” ունի վիահատության/իմպալնտացիայի արդունքը

Բուժական գործընթացի մեջ, “գարանտիա” բառն ավելի մարքեթինգայինհասկացություն է, քան բժշկական։ Իրականում բուժման վերջնարդյունքըկախված է և բժշկի գործողությոններից և բուժառուի հետվիրահատականխնամաքից, օրգանիզմի, կենցաղի առանձնահատկություններից ու նաևշրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցությունից (օրինակ վարակների), որոնք բժիշկը, ցավոք չի կարող կանխատեսել։

Փորձառու մասնագետներն աշխատում են միջազգային բժշկականուղեցույնցերով, որոնք վիճակագրական հաշվարկնեով, տալիս են ամեբարձրև ամենահաջող արդյունքները։

Հնարավո՞ր է իմ խնդիրը լուծել, բուժել առանց վիրահատական միջամտության։

Ցավոք, հիվանդությունները, որոնք ցուցված են վիարահատության, առանցվիահատության չեն կարգավորվում։ Նույն ձև նաև հիվանդությունները, որոնցհամար նախատեսված է դեղորայքային բուժում, վիրահատությամբ չենկարգավորվի։

Որքա՞ն արժեն հետևյալ վիրահատական միջամտությունները՝ (օրինակ՝ քթի պլաստիկա, քթի միս, իմպլանտ)։

Վիրահատական արժեքը հստակեցնելու նպատակով անհրաժեշտ էկլինիկական զննում անցնել, և, երբեմն,  ախտորոշումը հստակեցնելունպատակով նաև որոշ հետազոտություններ։ Դրանից հետո միայն կարելի էհստակ հասկանալ ինչ տեսակի վիրաբուժական միջամտություն է ձեզհարկավոր և, իհարկե տալ դրա հստակ արժեքը։

Որքա՞ն իմպլանտ է պետք բուժման համար

Ատամյանին իմպլանտներով բուժման համար կազմվում է բուժմաննախագիծ՝ ԿՏ պատեկրի և բուժառուի կլինիկական տվյալենրի հիման վրա։Դրանից հետո միայն բուժառույին առաջարվում են հնարավոր բուժման բոլորտարբերակները՝ բոլոր կից մանրամասներով։ Ի՞նչ քանակի ու տեսակիիմպլանտներ են կիրառվելու, որքա՞ն է լինելու ամբողջ գործընթացի ժամկետնու գինը։ Հետևյալ հարցերի քննարկումից հետո նոր բուժառուն կարող է ընտրելիրեն ամենահարմար բուժման տարբերակը։

Որքա՞ն է մեկ իմպլանտի արժեքը

Ատամնային իմպլանտներով բուժման համար մեր կողմիցկատարվում է բուժման նախագծի կազմում, ԿՏ պատեկրի և բուժառուիկլինիկական տվայլենրի հիման վրա, որից հետո բուժառուին առաջարվում էհնարավորին բոլոր բուժման (իմպանտներով վերականգնման) տարբերակները, իրենց ժամկետներով, իմպլնատատի տեսակով և գումարիհաշվարկով և քննարկումից հետո բուժառուն ինքն է ընտրում, որ բուժմանտարբերակն է իրեն ավելի հարմար։

Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ իմ ուզած/պատկերացրած քիթը։

Ցանկացած կոսմետիկ վիրհատության արդյունք պլանավորվում է բուժառույիհետ մեկտեղ՝ նրա անհատական նախասիրությոյններին համապատասխան։

Վիրաբույժի կողմից կատարվում է ֆոտոմոդելավերում, որից հետո բուժառույիհետ քննարկվում են ապագա արդյունքրն ու ակնկալիքները։ Այդաշխատանքային պրոցեսում կարևոր են ու հաշվի են առնվում բուժառույիկողմից բերված բոլոր տեսակի լուսանկարներն ու օրինակները։

Ոսկոր աճեցնելը շատ ցավո՞տ

Ինչպես նշվեց՝ ժամանակակից բժշկությունն այսօր թույլ է տալիստարատեսակ միջամտություններ կատարել անցավ։ Հետվիրահատականշրջաննը նույնպես՝ ճիշտ դեղամիջոցների կիրառման շնորհիվ, կարող է լինելանցավ ու սահմանափակվել միայն թեթև անհարմարության զգացումով։ Այս տեսակի միջամտության թուլերում, ցանկացած տեսակի ու ուժգնությանցավ շատ արագ շտկվում է համապատասխան դեղամիջոցների կիրառմանբ։

Իմպլանտ տեղադրելը ցավո՞տ է, թե ոչ

Ինչպես նշվեց՝ ժամանակակից բժշկությունն այսօր թույլ է տալիստարատեսակ միջամտություններ կատարել անցավ։ Հետվիրահատականշրջաննը նույնպես՝ ճիշտ դեղամիջոցների կիրառման շնորհիվ, կարող է լինելանցավ ու սահմանափակվել միայն թեթև անհարմարության զգացումով։ Այս տեսակի միջամտության թուլերում, ցանկացած տեսակի ու ուժգնությանցավ շատ արագ շտկվում է համապատասխան դեղամիջոցների կիրառմանբ։

Ո՞ր երկրի արտադրության իմպլանտներ եք կիրառում

Ատամնային իմպլանտի/ներտունկի արտադրման երկիրը երբեք չի արտացոլում նրա որակը կամ հատկությունները։ Այսօր կիռառվող այդ՝ երկիրներով, դասակարգումը մնացորդային երևույթ է բժիշկենրի կողմից քննարկումը հեշտացնելու համար։ Ավելի հստակ ինֆորմացիան ստանալուհամար տեղեկացեք իմպանտի արտադրման ֆիրմայի և իմպլանտի կոնկրետ տեսակի մասին, քանի որ նույն ֆիրման կարող է ունենալ մի քանի գնային խմբի պատկանող (բյուջետային, միջին և պրեմիում) տեսակի իմպլանտների արտադրության մեջ։

Schedule a consultation

Name Surname
Error message sample
Phone Number
Error message sample
Email
Error message sample
Please contact me via
WhatsApp
Telegram
Phone Call
Email
Error message sample
Interested In
In-person meeting
Online inquiry
Error message sample
Description
Error message sample

Activity

Having participated in a multitude of international conferences, workshops, and events, Dr. Galstyan’s dedication to staying at the forefront of advancements in maxillofacial surgery is essential. His active involvement in different conferences allows him to exchange ideas, share experiences, and learn from other experts, ultimately benefiting his patients with the latest and most effective techniques.

Publications

Collection of publications from 1999 to 2024 by Dr. Galstyan.

Conferences

Archive of attendance to various scientific events

Lectures

Lectures and mentoring experience of Dr Galstyan from 2003 till now

Curriculum

Download full CV with detailed information.

Download

General

For Patients

Connect

All Rights Reserved.

2023